• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 29.05.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2014 година, за информация съгласно чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ