• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 561-601 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" за Проект „Балчик-море-традиции" № SH-K-B/2-2.1-008 сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла-Каварна-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 561-601: На основание чл. 21, ал. 1, т.  6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области" за Проект „Балчик-море-традиции" сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ "Шабла-Каварна-Балчик", по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013), Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 37 025.40 лева, (тридесет и седем хиляди двадесет и пет лв. и четиридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области" за Проект „Балчик-море-традиции" № SH-K-B/2-2.1-008 сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ "Шабла-Каварна-Балчик".

2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по договор  № 292 от 16.01.2014 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"