• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 599 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 2 "Документиране на културната история", финансиран чрез "Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 599: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 2 "Документиране на културната история", финансиран чрез "Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.", общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение, по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 2 "Документиране на културната история", финансиран чрез "Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.".

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"