• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 598 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По тридесет и първа точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства", мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 598: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение,  мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства".

РЕШИ:

Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства" с проект.

 Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"