• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 597 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По тридесета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/,  мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 597: На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик" общински съвет Балчик:

РЕШИ:

            1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик".

            2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"