• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 596 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в ПИ № 02508.77.126 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 596: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал.1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 535 от 27.02.2014 г. на Общински съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Н-39-1/10.04.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Нина Пенкова Митева от гр. Балчик, ул. "Ивайло" № 25 за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.126 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.148 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 349 м2, актуван с АОС № 4294/22.03.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.77.126 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"