• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 594 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за продажба на самостоятелен обект от сграда, апартамент № 11, бл. 24 в ж.к „Балик", град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 594: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. З и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 1; чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 258/29.11.2012 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка с молба вх. № 94Ж-01-4/08.04.2014 г. от Живко Лазаров, настанен по административен ред, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.2.29 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 11, вх. Б, бл. 24 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 62.72 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение; общи части с площ - 7.09 м2 и изба с площ от 4.08 м2, актуван с АОС № 52/08.12.1997 г., за сумата от 18 855.72 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 72 ст./ на наемателят на общинското жилище Живко Иванов Лазаров.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.42 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"