• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 593 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 593: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет-Балчик приема "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува