• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 592 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 2 "Оползотворяване на местните природни и културни ресурси", МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 "Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 592: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 "Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси" общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 "Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 2 "Оползотворяване на местните природни и културни ресурси".

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"