• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 591 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4 „ Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 591: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област  общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности".

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18  общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"