• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 590 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2013 година и програма за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 590: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2013 г., както следва:

1.      НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

2.      НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

3.     НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

4.     НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

5.      НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

6.      НЧ "Просвета-1900" село Соколово

7.      НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

8.     НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

9.     НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

2. Приема програма за читалищни дейности в община Балчик през 2014 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"