• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 589 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - 228, УПИ ІІІ - 227 в кв.84 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІІІ - 227 в кв.84 по плана на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 589: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - 228, УПИ ІІІ - 227 в кв.84 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІІІ - 227 в кв.84 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"