• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 588 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване на ПИ 53120.16.265" по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 588: І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Електрозахранване на ПИ 53120.16.265" по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"