• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 587 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на с. Сенокос, Община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището на с. Пряспа, Община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 587: І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Подземен електропровод - кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на с. Сенокос, Община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището на с. Пряспа, Община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"