• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 586 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 586: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 124а от ЗУТ,  Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие да се изработи ПУП - ПЗ за ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта гр. Балчик - общинска собственост, с цел отреждане "За обществено обслужване".    

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"