• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 584 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна площадка в с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 584: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 1   от ЗОС; чл. 52, ал. 1, т. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 04-49-2/10.04.2014 г. от Министерството на младежта и спорта, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортна площадка върху 1000 м2 от общински имот, представляващ ПИ № 62951.501.326 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ І, кв. 25 по ПУП на с. Соколово, актуван с АОС № 151/12.10.1998 г., на Министерството на младежта и спорта, гр. София бул. "Васил Левски" № 75, представлявано от Министъра Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева.

            2. Дава съгласие за получаване на дарение от Министерството на младежта и спорта в полза на община Балчик на изградения и въведен в експлоатация обект. 

            3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"