• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 583 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.73.89.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 583: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94И-171-1/08.04.2014 г., ОбС - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 13 616.00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.73.89 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХІІІ, кв. 25 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 736 м2 (седемстотин тридесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4366/09.04.2014 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"