• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 582 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2013 година.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 582: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет - Балчик приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА", 0„ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"