• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 581 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Балчик.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 581: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, общински съвет Балчик:

1. Съгласува Стратегически план за дейността Звеното за вътрешен одит в община Балчик за периода 2014-2016г.

2. Съгласува Годишен план за дейността Звеното за вътрешен одит в община Балчик за 2014г.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"