• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 580 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ на Невена Галинова Димитрова.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 170 от 02.04.2014 г., общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 500.00 лева (петстотин лева) на Невена Галинова Димитрова от град Балчик, за подпомагане участието й в Международен фестивал „Пирин фолк" 2014 Сандански.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"