• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 579 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 579: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентин Атанасов Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Виктор Асенов Инджев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

4. Вейсел Рифад Вейсел от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Мартина Динкова Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Маргарита Страхилова Иванова от с. Оброчище, за лечение на Румен Иванов, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Назиф Юсеин Сюлейман от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Мариета Димитрова Бонева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Ердинч Демиров Демиров от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

10. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

11. Параскева Тошкова Илиева от гр. Балчик, за лечение на детето й Християн Маринов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Ангел Тодоров Цилингаров от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

13. Стоянка Георгиева Маринова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Васко Илиев Милчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Десислава Антониева Машкарова.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"