• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 578 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.69.45.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 578:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Г-481-1/02.04.2014 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 21 441.00 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и един лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.69.45 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІV, кв. 8 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 1159 м2 (хиляда сто петдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4365/03.04.2014 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"