• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 577 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за именуване на обект от местно значение.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 577: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик дава съгласие за именуване на обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик, ПИ 62788.31.130 и 62788.31.131 с името комплекс "Панорама Вил" и включването му в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"