• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 576 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 576: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3231/19.03.2008 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик/,  с площ от 364  м2 /триста шестдесет и четири квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 472.00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"