• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 574 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 574: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 г., приета с решение № 512 от 30.01.2014 г., като допълва:

            Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

            - Незастроен ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 364  м2;

            - Незастроен ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ ХХІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, с площ от 1235 м2.

            Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният имот:

            - Апартамент № 11, ет.ІV, вх. Б, бл. 24, жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.76.18.2.29 по кад. карта на гр. Балчик/.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"