• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 573 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение от ОбС - Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 573: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение № 837 от 07.06.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

          1. Дава съгласие да се финансира проект „ Реализация  на  Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр.Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III кв.148  ж.к. Балик " по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/017 със средства на общинския бюджет в размер на 9383.54 лв. (девет хиляди триста осемдесет три лева 54 ст.), представляващи  предварително платени и неверифицирани  разходи, както следва:

- По бюджетно перо 1.„Човешки ресурси" -        169.49 лв.

- По бюджетно перо 2.2. „Разходи за строителни и монтажни работи  -                    1823.05 лв. с ДДС

- По бюджетно перо 2.3 „Разходи свързани с технически и работни проекти  -  4455.00лв. с ДДС

- По бюджетно перо 2.6. „Разходи за строителен надзор - общо не верифицирани разходи  -  2550.00 лв.  с ДДС

- По бюджетно перо - 2.7 Разходи свързани с въвеждането на обекта в експлоатация - 386.00 лв.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"