• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 572 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 572: На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение 819 по протокол № 63 от 24.05.2011г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

- дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

- нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"