• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 571 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за закриване дейност Автогара към функция „Икономически дейности и услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 571: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във връзка с изтичане на договора за наем № 108/27.03.2009 г. от 01.04.2014 г., закрива дейност Автогара към  функция „Икономически дейности и услуги", съгласно Приложение № 2, както следва:

            - Функция „Здравеопазване"                                                       - 19 бройки

            - Функция „Образование"                                                            -   9 бройки

            - Функция „Отбрана и сигурност"                                               - 22,5 бройки

            - Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"      - 37 бройки

            - Функция ЖС, БКС и ООС                                                           - 40 бройки

            - Функция „Поч.дело,култура и религиоз.дейности"                 -   9 бройки

            - Функция „Икономически дейности и услуги"                           - 37 бройки


ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува