• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 570 Протокол 39 от 24.04.2014 г.


По трета точка от дневния ред: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Балчик за 2013 година.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 570: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2013 година.

2. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи действия,
свързани с изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


ОТЧЕТ - 2013 година

за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци

           

1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

            За отчетната 2013 г. на депото за ТБО (твърди битови отпадъци), кад. №02508.542.180, м. "Момчил" по кад. карта на гр. Балчик са депонирани  следните количества отпадъци:

            - от КК "Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци  и отпадъци от почистване на улиците (4518,76 т.);

            - от ЕТ "НУШИ", която обслужваше селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево (127,17 т.) до края на м. март, а от м. септември 2013г. извозването се извършва от „Титан Клинър" ООД (546,61), съгласно проведена процедура по ЗОП;

            - ОП "БКС" обслужват следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена

(11447,43 т.).

            Общото количество отпадъци генерирани и депонирани на депото за ТБО през 2013 г. са 16639,97 т. (17517,39 м3), претеглени с везна, находяща се на ул. "Стара планина" № 2,

гр. Балчик, съгласно договор с кооперация "Черно море". 

            Депонираните строителни отпадъци и земни маси до депото в "Момчил", през 2013 г. са 6783 т. (9496,2 м3), за които са издадени 79 пропуски.  

И двете депа са с изчерпан капацитет, но отпадъците се депонират все още, т.к. регионалното депо не е въведено в експлоатация същите не могат да бъдат закрити.

            Разделно събраните отпадъци от цветните контейнери през 2013г., съгласно отчета на „Екоколект" АД, са общо 132.216 тона, като от тях - 11.384 т хартия, пластмаси -1.578 т, метали - 0,018 т, стъкло - 16.504 т, останалото количество отпадъци са депонирани до депото за ТБО.

Съгласно договор за сътрудничество № 244/23.08.2010 г. съвместно с организацията по оползотворяване "ЕКОКОЛЕКТ" АД, гр. София, управител Милко Иванов Стенев са поставени съдове за разделно събиране на отпадъци. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. През 2013г. има 1 изгорял жълт контейнер.  Последната актуализация на графика е през м. февруари 2014г., като жълтите контейнери са вече 75 бр., а зелените 57.

Подизпълнител на „Екоколет" АД са фирмите:

-                     За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки   „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. Андрей Сахаров №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034

-                     За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" № 1, представлявано от Добромир Петров.

Относно "Площадка за третиране и временно съхранение на ТБО", находяща се до депото за строителни отпадъци ПИ 02508.544.618 е издадено разрешение за строеж №7/14.01.2013г. - и през 2013г. бе започнато строителството й. Издадено е и решение №03-ДО-537-00/21.12.2012г. от РИОСВ - Варна за третиране на отпадъците на площадката (писмо вх. № 33-04-3/03.01.2013г.). Площадката ще обслужва трите общини: Балчик, Каварна и Шабла. Съоръжението ще бъде с капацитет до 70 т/денонощие, като на него ще се сепарират и временно ще се съхраняват битови отпадъци, генерирани на територията на трите морски общини и е част от проекта за изграждане на регионалното депо в с. Стожер, община Добричка. Регионалното депо също се изгражда и през месец септември е възможно да бъде въведено в експлоатация.

Площта на имота е 15 дка и е обособен чрез отделяне на част от имота на съществуващото депо за строителни отпадъци с  кад. №.02508.544.272, като нов  имот №.02508.544.618.

На площадката е предвидено да се изгради хале, в което да бъде монтирана инсталация за сепариране на ТБО, състояща се от следните съоръжения: S Барабанно сито /тромел/; S Прес-контейнери. Временното съхранение на ТБО ще се осъществява, както следва: S За фракции с ниско съдържание на влага - в закрито хале; S За фракции с високо съдържание на влага - на технологична площадка с бетоново/асфалтово покритие.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуващата водопроводна мрежа. Вода е необходима само за санитарно-битови нужди на работещите и за измиване на площадката. Дейността не изисква ползване на вода за технологични нужди.

Отпадъчни води ще се образуват от санитарни и хигиенни възли, измиване на помещения и съдове и при процеса на временно съхранение на отпадъците. Предвижда се изграждане на локално пречиствателно съоръжение за третиране на отпадъчните води до нормативно необходимата степен за заустване в градска канализация.

За електрозахранване ще се използват съществуващите  електрически мрежи на района (съществуващите ВЕЛ 20 KV) за да се изградят необходимите ел. съоръжения на площадката (трафопостове, кабелни линии средно и ниско напрежение). Инсталацията не използва високотемпературни процеси, които да изискват висока консумация на енергия.

Имота граничи с общински път/полски път №02508.544.273 (пътя за кариера „Момчил").

Водоснабдяването на общината се осъществява от 44 Помпени станции, 23 сондажни кладенеца, 20 каптажа и 1 водонапорна кула.

Питейната вода се добива от два водоносни хоризонта чрез каптирани извори и сондажни кладенци. Водоснабдяване на населените места и курортните комплекси се осъществява от водоснабдителните групи "Балчик", "Оброчище", "Дропла" и множество местни водоизточници. Населените места се водоснабдяват от помпени станции /ПС/ Балчик 1 и 2, Царичино, Дропла, Кранево, Рогачево, Оброчище, Църква, Гурково, Дъбрава и ПС Албена (за к.к. Албена).

За ПСОВ Балчик предстои да се осъществи проект "Дълбоководно заустване, реконструкция на вълнолом, изграждане на трети утаител на ПСОВ Балчик. Проекта в момента е спрян заради изработване на ПИП за м. „Кулака", в.з. „Сборно място" и кв. „Изгрев". Инвестиционното предложение има връзка със сключен ДБФП по ОПОС 2007-2013 между община Балчик и МОСВ г. № DIR-51011119-С018 за „изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик, както и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик". Реализацията на ИП е в съответствие и с изискванията на Директива 91/271/EEC за пречистването на градските отпадъчни води до 31 декември 2010г. за всички  агломерации с над 10 000 е. ж. и целите на Националната програма за приоритетно изграждане на канализационни мрежи в общините с над 10 000 еквивалент жители, одобрен от Министерски съвет през 1999 година.

За ПСОВ Балчик е характерна сезонната неравномерност. При изграждането на пречиствателната станция са проектирани и положени необходимите тръби за отвеждането на пречистените в биологичното стъпало отпадъчни води и към трети утаител, чието местоположение само е обозначено в технологичния идеен проект. Към м. декември 2011 г. е изградената канализация, съгласно Интегриран Воден проект Балчик EuropeAid/120417/D/W/BG, когато е въведена в експлоатация и ПСОВ Балчик.

 По данни от протоколите от изпитване на отпадъчните води, предоставени от ръководителя на ПСОВ Балчик, на този етап в пречиствателната станция се достига необходимата степен на пречистване и на фосфор до 2 mg/l, съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с №03340021/29.09.2009 г.

Подадено е заявление до Басейнова Дирекция за промяна на разрешително за заустване на ПСОВ - Албена с писмо изх. № 24-49-5#1/22.03.2013г.

 За ПСОВ Албена също има проект, който включва доизграждане, рехабилитация на пречиствателната станция, разширение на канализационната и водоснабдителна мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик".  Проекта е по  Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж., финансиран от Кохезионния фонд чрез ОП „Околна среда 2007-2013г." във водния сектор, с цел изпълнение на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, опазване на околната среда, подобряване на градската среда и по-ефективно използване на водния ресурс.

Общото водопотребление в общината е 210 л/ж/днщ, от които 85 л/ж/днщ. за населението, за питейно битови цели, а останалите 126 л/ж/днщ. са за производствени и др. цели.

За изтеклата 2013 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-          констативни протоколи - 78 бр.;

-          входирани и приключени преписки - 434 бр.;

-          актове за административно нарушение - 4 бр.;

-          издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 66 бр. и  2 бр. неудовлетворени;

-           обявени решения за инвестиционни намерения - 13 бр.;

-          постъпили уведомления за инвестиционни намерения - 55 бр.;

-          доклади за ОВОС и ЕО - 2 бр.;

-          издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 60 бр.

-          издадени разрешения за тротоарни площи - 8 бр.

-          обявени разрешения за водоползване на подземни води - 14 бр.

-          издадени превозни билети - 10 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  е предоставена на местната преса.

            2.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            Организирано сметоизвозване и сметосъбиране на отпадъците е въведено на територията на цялата община. В селата Оброчище, Кранево, Църква и Рогачево сметоизвозването се извършваше от фирма  "НУШИ - 66" ЕООД от с. Кранево с управител Живко Иванов, съгласно проведена процедура по ЗОП (договор №112/31.03.2009г.) Процедурата приключи на 31.03.2013г. В момента сметоизвозване на отпадъците в селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква се извършва от „Титан Клинър" ООД със седалище на управление гр. Кърджали,бул. „България" №97, управител Величко Минев, съгласно проведена процедура по ЗОП, за срок от четири години.

В останалите села, гр. Балчик и вилните зони организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците се извършва от ОбП "БКС".

КК "Албена" сама извозва отпадъците си до общинското депо за ТБО - гр. Балчик (кад. № 02508.542.180), а строителните отпадъци и земни маси до депо - кад. № 02508.544.619.

Твърдите битови отпадъци се депонират до депото в гр. Балчик, находящо се в местността „Момчил". Депото е открито през 1974 г. и капацитета му е изчерпан.

Със заповед № 131/16.07.2009 г. на основание чл. 158, т.3 и т. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 101, ал. 2, т.2 и т.3 от Закона за управление на отпадъците беше преустановена експлоатацията на „Депото за ТБО" и съгласно решение № 1820/03.11.2009г. на ВАС, заповедта на РИОСВ-Варна е отменена. В момента ТБО се извозват на съществуващото общинско депо  и ще се извозват до въвеждане на регионалното депо в експлоатация.

Заповед №140/16.07.2009 г. на РИОСВ-Варна за депото за строителните отпадъци            (кад. № 02508.544.619) също е обжалвана, решението на ВАС е в наша полза и депото ще съществува до въвеждане на регионалното в експлоатация. 

С писмо наш вх. № 63-107-1/28.10.2009 г. (изх. № 72/23.10.2009 г.) община Балчик е получила разрешение за депониране на отпадъци на с. Богдан, след превод на сумата от 59 880 лв. за закупуване на компактор. 

За общинското депо има проект: "Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на община Балчик", който е в МОСВ за одобрение. Изграждането на депото ще започне, след като започне депониране на отпадъците в с. Стожер, стойността на проекта е 2 430 000.00 лв.

И двете депа са собственост на общината и се от  управляваха да средата на юли от „АЯКС - 2002" ООД, гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 47, с управител Янко Янков, след което договора се прекрати по взаимно съгласие с анекс 1/08.07.2013г.

Процедурата за строителното депо приключи на 03.04.2013г., но в момента няма оператор.

През 2012 г. е сключен договор № 123/29.02.2012 г. с "АЯКС-2002" ООД, гр. Варна за срок от четири години за депото за ТБО, но процедурата бе прекратена по взаимно съгласие с анекс 1/8.7.2013г.

След прекратяване на договора с „АЯКС-2002" ООД  на депото за ТБО, съгласно договор №430/22.072013г. е осигурена фирма („Енергийно обследване - Варна" ЕООД), която да насочва камионите към определените площадки, да не допуска външни лица и да охранява депото. РИОСВ - Варна отказа да издаде разрешение за оператор на депото, поради което общината назначава за определен период фирми, който да контролират и охраняват до закриването на депото.   

ОП „БКС" разполага с 9 бр. сметоизвозващата техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

За 2013 г. са планувани 1 573 090 лв. - разходи на дейностите „Чистота" и са разходвани 1 177 190  лв.

Сметищата в населените места ще останат единствено за депониране на растителни и животински отпадъци.

            За нуждите на общината през 2013 г. са закупени 500 бр. кофи тип „Мева" и 120 бр. контейнери тип  „Бобър" за гр. Балчик.

За населените места остават същите бройки през 2013 г., както следва:

- за гр. Балчик - 1 бр. сметосъбиращ камион "Ивеко", 95 бр. контейнери тип "Бобър", 200 бр. кофи тип "Мева" и 80 бр. кошчета;

- за с. Оброчище - 30 бр. контейнери тип "Бобър"и 300 бр. кофи тип "Мева;

- за с. Кранево - 20 бр. контейнери тип "Бобър"и 100 бр. кофи тип "Мева;

- за с. Стражица - 20 бр. контейнери тип "Бобър";

- за с. Безводица -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 120 бр. кофи тип "Мева;

- за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

- за с. Ляхово -  5 бр. контейнери тип "Бобър"и 150 бр. кофи тип "Мева;

- за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 80 бр. кофи тип "Мева.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№15/25.01.2010 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За 2013г. са предадени - 40 кг излезли от употреба батерии генерирани на територията на общината.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество №406/25.06.2013 г. с "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 110 Б представлявано от Милен Иванов и Диана Ангелова.

За излезлите от употреба гуми в изпълнение на задълженията ни по чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20 от Наредбата за третиране на излезлите от употреба гуми  (ДВ, бр. 73/2012г.).

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №253/29.07.2011 г. с "ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ" АД, гр. Варна, бул. "Приморски" № 125 представлявано от Николай Андонов Николаев.

Подизпълнител на организацията "ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ" АД беше "Кресметал" ЕООД, гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 12, управител Кирил Петков Петков. С писмо вх. № 63-1009-1/21.03.2013г. „ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ" АД ни уведоми, че прекратява договора с община Балчик, поради това, че организацията не е получила разрешение, съгласно 

Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за периода 2013г. от сградата на общинска администрация:

-    хартия - 596 кг;

-    14 кг - излязъл от употреба акумулатор.

            3. ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТБО

            Във връзка с инициативата „Да изчистим България за един ден" - 20 април беше организирано пролетно почистване на територията на цялата община. Участие взеха 1553 човека - групи политически партии, клуб „Хинап", клуб „Здравец", кк. Албена, общинска администрация, ученици, граждани, горско стопанство - Балчик. Общото количество събрани отпадъци за дните от 20-22.04.2013г. са както следва   /188,72 тона/:

-       ТБО гр. Балчик - 127,83 тона

-       ТБО населени места - 51,7 тона

-       ТБО Албена - 9, 19 тона

-       СО гр. Балчик - 12.5 тона.

Почистени терени - „Чатал чешма", ул. „Стара планина" /Дже-те-ка"/, района около пожарната, пътя Балчик-Албена, алея „Ехо", междублоковите пространства в ж.к. „Балик", кв. „Изток", ул. Черно море", в.з. „Сборно място, в.з. „Изгрев" , м. „Дарака", околовръстен „Панорамен път", плажна ивица „789". Изнесените отпадъци от посочените обекти са предимно битови и сравнително малко количество строителни отпадъци. Почистени площи около 102 дка. Община Балчик участва и в почистването  на 10.08.2013г. „Да изчистим морето за един ден".  След почистването бе организиран концерт с участници от „Гласовете на България". Община Балчик получи грамота за участието си почистванията през 2013г.

В населените места кметовете и кметски наместници  също организираха почистване.

            4. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

И двете депа са собственост на общината и се управляваха от оператора „АЯКС - 2002" ООД, гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №47, с управител Янко Янков, съгласно проведени процедури по ЗОП до юли 2013г.  От 22.07.2013г. бе сключен договор за сътрудничество с „Енергийно обследване - Варна" ЕООД, която да приема отпадъците, пробутва и почиства терена около депото за ТБО, срока на договора е до изграждане на регионалното депо. На депото за строителни отпадъци няма оператор в момента. Фирмата  извършва постоянен контрол, запръстява и почиства, поддържа постоянно вътрешните пътища за депониране. Не допуска разпиляване на отпадъци в съседните райони около депата и при наличие на такива своевремонно ги почиства.

            Достъпа на хора и автомобили