• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 569 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По втора точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" Албена за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 569: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" Албена през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"