• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 568 Протокол 39 от 24.04.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" град Балчик за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 568: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция" град Балчик през 2013 година

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"