• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 567 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за преобразуване на ПГ за КОС „Алеко Константинов" гр. Балчик чрез сливане със СОУ „Христо Ботев" гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината      

РЕШЕНИЕ 567: На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл.12, ал. 2 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общински съвет - Балчик  РЕШИ:

1. Дава съгласие да се преобразува ПГ за КОС „Алеко Константинов" град Балчик чрез сливане със СОУ „Христо Ботев" град Балчик, в едно училище - СОУ „Христо Ботев" с паралелки за професионална квалификация, считано от 01 септември 2014 година.

2. Учениците от ПГ за КОС „А. Константинов" гр. Балчик да се насочат в СОУ „Христо Ботев" гр. Балчик.

3. СОУ „Христо Ботев" гр. Балчик да осигури на учениците обучение по учебния план, по който са приети за придобиване на професионална квалификация.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

11 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"