• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 566 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отмяна на т. 3 по Решение 540, Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС - Балчик.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 566: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА; чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-10/06.03.2014 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 540, в частта т. 3 по Протокол № 37, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик на 27.02.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Приема нова т. 3 със следния текст: Измененията влизат в сила от 01.03.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"