• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 562 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Ангел Борисов Ангелов  от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.262 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 562: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 328 от 28.03.2013 г. на Общински съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-721-2/05.11.2013 г.,  Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Ангел Борисов Ангелов от гр. Балчик, ул. *** за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.262 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.1050 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 621 м2, актуван с АОС № 4285/28.02.2013 г.

            2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1320.00 /хиляда триста и двадесет/ лв.

            3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"