• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 561 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Тихомир Стефков Тодоров - Управител на "Топ тауър" ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.503.235 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 561: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-05-4/17.03.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Топ тауър" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Тихомир Стефков Тодоров, по отношение на ПИ № 39459.503.235 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ ХVІІІ, кв.49 по ПУП на с. Кранево,  целия с площ от 1210 м2, като "Топ тауър" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 355 м2 /триста петдесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4359/13.03.2014 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 62125.00 лв. /шестдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева/, без ДДС.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"