• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 560 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 г.                            

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 560: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение  512 от 30.01.2014 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

-   Незастроен ПИ № 03174.501.41 по кадастралната карта на с. Безводица, УПИ І-за парк, спортни площадки и съблекални, кв.11 по ПУП на с. Безводица, с площ от 36 500 м2;

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"