• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 559 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, павилиони за търговия на дребно, съгласно одобрени схеми.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 559: Общински съвет Балчик НЕ ПРИЕМА предложението за отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, павилиони за търговия на дребно, съгласно одобрени схеми.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

1 „ЗА", 10 „ПРОТИВ", 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"