• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 558 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на църква в с. Рогачево.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 558: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отменя решение 716 по протокол № 62 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на  31.07.2007 г. 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 3 от ЗОС; чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Б-34-1/20.02.2014 г. от Йеромонах Филип Кирилов - Председател на Църковно настоятелство с. Рогачево, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при храм "Св. ВМЧК Димитър" с. Рогачево, за изграждане на църква върху общински имот, представляващ ПИ № 62788.501.65 по кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 979 м2, актуван с АОС № 439/11.07.2000 г.

             3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване безвъзмездно право на строеж. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"