• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 557 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Еленка Трендафилова Тодорова по отношение на ПИ № 02508.81.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 557: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Е-353-1/13.03.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Еленка Трендафилова Тодорова, Бончо Маринов Бонев и Валентин Маринов Бонев от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.81.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "Двете чешми", целия с площ от 565 м2, като Еленка Тодорова, Бончо Бонев и Валентин Бонев изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 178 м2 /сто седемдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4016/27.05.2011 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3649.00 лв. /три хиляди шестстотин четиридесет и девет лева/, без ДДС.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"