• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 555 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Външен водопровод ф110 за захранване на ПИ 02508.544.618 - Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м.Момчил гр.Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината      

РЕШЕНИЕ 555: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Външен водопровод ф110 за захранване на ПИ 02508.544.618 - Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м. Момчил, гр.Балчик" - съгласно приложено задание.

            II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"