• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 554 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за финансова подкрепа за издаване на книга за село Кранево „КРАНЕВО - ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ".

            Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 554: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 14 от 14.01.2014 година, от Румен Николов кмет на с. Кранево, общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Костадин Димов Костадинов от с. Кранево, в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, за издаването на книга за село Кранево „КРАНЕВО - ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

12 „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"