• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 27.03.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ „Пламен Рачев Рачев" по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ