• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 553 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за финансиране отпечатването на книгата "Фарватера на един моряк".

            Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 553: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ, в размер на 900.00 лева на Мирко Радославов Мирков - почетен гражданин на град Балчик, за финансиране издаването на книгата  "Фарватера на един моряк" (300 броя книги). Същите да бъдат подарени на морски активисти и граждани на община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

15 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"