• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 552 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ „Пламен Рачев Рачев" по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

 

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 552: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Зюлбие Салиева Мехмедова от с. Дропла, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Димитър Анчев Демиров от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Стражица.

3. Медине Хасан Салим от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Мирослав Митков Йорданов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Иванка Йорданова Русева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Мийрем Салиева Халилова от гр. Балчик.

6. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Роберт Рашков Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Иван Димитров Бахчевански от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Ради Радев - кметски наместник.

9. Валентин Йорданов Михайлов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


10. Еленка Тодорова Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


11. Веселин Василев Василев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"