• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 551 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управление на „МБАЛ" ЕООД Балчик

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 551: І. Общински съвет- Балчик, на основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с  ал. І, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, стартира конкурсна процедура за избор на управител на  МБАЛ-Балчик" ЕООД гр.Балчик, като:

1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Митко Петров - Зам.-кмет ФСД на Община Балчик

Секретар:       Генчо Генчев - директор дирекция АПИО-правоспособен юрист

Членове:         Д-р. Маргарита Калинова Вичева - председател на ПКЗССД

Д-р Тамара Зейналова - гл.специалист"Здравеопазване", Община Балчик

Представител на РЗИ - гр. Добрич

2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

2.1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър"по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

2.1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

2.1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.1.4 Допълнителни условия, свързани с образователната и професионалната квалификация на кандидатите, съгласно чл.4, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г.:

2.1.4.1 Защитена повече от една медицинска специалност е предимство

2.1.4.2 Стаж като ръководител в сферата на здравеопазването/ началник/ завеждащ отделение,  управител на МЦ, МБАЛ или ДКЦ  минимум пет години.

2.2. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурса
 • Автобиография
 • Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.
 • Диплом за специалност
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж
 • Копие от документ за самоличност
 • Свидетелство за съдимост
 • Програма за развитие на МБАЛ „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.

2.3. Място за подаване на документите и срок:

 • Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в

деловодството на Община Балчик, в запечатан плик, като програмата за развитие и

дейността на МБАЛ „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период се слага в отделен запечатан плик, до 17.00 часа на тридесетия (30) календарен ден след публикацията на обявата. В същия срок, в деловодството на община Балчик на тел.71046 може да се получи информация относно темите - предмет на събеседване. Ако срокът изтича в неработен ден,крайната дата за подаване на документите да се счита първият работен ден след упоменатия срок.

 • „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик следва при поискване да представи на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала след публикуването на обявата .

2.4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 • От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите - ІІ етаж, Заседателна зала на Община Балчик.

Кандидатите, допуснати до участие, ще защитават програмата за развитие и дейността и с тях ще бъде проведено и устно събеседване.

2.5. Информация относно провеждането на конкурса:

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.VІ.2000 г. на МЗ, решението на Общински съвет - Балчик да се публикува в един централен и един местен ежедневник.

3. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на                     "МБАЛ-Балчик" ЕООД.

ІІ. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"