• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 550 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-3 по автобусна линия № 3 и закриване на Линия № 4 от общинската транспортна схема.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 550: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.44/10.06.2011г.) и във връзка с протокол от 11.03.2014г. на комисия за обсъждане на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема и промени в тях, назначена със Заповед №113/01.02.2013г.

                                                                                                                              I.      ЗАКРИВА ГРАДСКА ЛИНИЯ №4:

            МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-2

по автобусна линия: ГРАДСКА №4

изпълнява се целогодишно

Утвърдено от ОбС Балчик с Решение № 225/27.09.2012г.Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 07.20, 11.20, 15.20, 17.40


Час на пристигане: 09.24, 13.24, 17.24, 19.24

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

07.20

Ново гробище

9.240.3

7.20

1

7.21

Геомаш

9.23

1

9.24

0.5

7.22

1

7.23

Енерго/Гарадок

9.21

1

9.22

0.7

7.24

1

7.25

Ком

9.19

1

9.20

0.3

7.26

1

7.27

Янтра

9.17

1

9.18

0.25

7.27

1

7.28

Спортен комплекс

9.16

1

9.17

0.4

7.29

1

7.30

ЦДГ

9.14

1

9.15

0.3

7.31

1

7.32

Аквилон

9.12

1

9.13

0.4

7.33

1

7.34

кв.Левски

9.10

1

9.11

0.5

7.35

1

7.36

ОУ „Антим I"

9.08

1

9.09

0.5

7.37

1

7.38

Елпром             

9.06

1

9.07

0.3

7.39

1

7.40

Районен съд

9.04

1

9.05

0.5

7.41

1

7.42

Енерго/Гарадок

9.02

1

9.03

0.5

7.43

1

7.44

Геомаш

9.00

1

9.01

0.3

7.44Ново гробище9.00

Час на пристигане: 07.44, 11.44, 15.44, 18.04


Час на отпътуване: 09.00, 13.00, 17.00, 19.00

Обща дължина                      5.75 км

Общо време за движение    11 мин                      Средна техническа скорост         31 км/ч

Общо време за пътуване    24 мин                      Средна съобщителна скорост     14 км/ч                                                                                             II.УТВЪРЖДАВА ПРОМЯНА В МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-3:

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-3

по автобусна линия: ГРАДСКА №3

изпълнява се целогодишно;

Утвърдено от ОбС Балчик с Решение № 225/27.09.2012г.

Променено с Решение № .../...Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30; 20.30*, 21.30*, 23.30*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/


Час на пристигане: 06.56, 07.26, 07.56, 08.26, 08.56, 09.26, 09.56, 10.26, 11.26, 11.56, 12.26, 12.56, 13.26, 13.56, 14.26, 14.56, 15.26, 16.26, 16.56, 17.26, 17.56, 18.26, 19.26, 20.26; 21.26*, 22.26*, 24.26*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

06.00

Нови Гробища

6.560.3

6.00

1

6.01

Геомаш

6.55

1

6.56

0.5

6.02

1

6.03

Енерго/Гарадок

6.53

1

6.54

0.5

6.04

1

6.05

Районен съд

6.51

1

6.52

0.3

6.05

1

6.06

Ел.пром

6.50

1

6.51

0.5

6.07

1

6.08

Антим I

6.48

1

6.49

0.3

6.08

1

6.09

Средна гора

6.46

1

6.47

0.4

6.10

1

6.11

Варненска

6.45

1

6.46

0.5

6.12

1

6.13

Кв.Левски

6.43

1

6.44

0.5

6.14

1

6.15

Аквилон

6.41

1

6.42

0.5

6.16

1

6.17

Нов живот

6.39

1

6.40

0.4

6.18

1

6.19

Гемиджи

6.37

1

6.38

0.8

6.20

1

6.21

Болница

6.35

1

6.36

0.5

-

-

-

Л.Каравелов             

6.33

1

6.34

0.6

6.22

1

6.23

Център /пл."21 IX"/

6.31

1

6.32

0.4

6.24пл.Рибарски6.30

Час на пристигане: 06.24, 06.54, 07.24, 07.54, 08.24, 08.54, 09.24, 09.54, 10.54, 11.24, 11.54, 12.24, 12.54, 13.24, 13.54, 14.24, 14.54, 15.54, 16.24, 16.54, 17.24, 17.54, 18.54, 19.54; 20.54*, 21.54*, 23.54*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/


Час на отпътуване: 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00; 21.00*, 22.00*, 24.00*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

От Нови гробища 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски 08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват без събота и неделя през периода 01.09-30.06


Обща дължина                      7.0 км.

Общо време за движение    12мин                       Средна техническа скорост         35 км/ч

Общо време за пътуване    26 мин                      Средна съобщителна скорост     16 км/ч

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"