• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 549 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на начална тръжна цена и праг на минимална наемна цена за декар земеделска земя от общинския поземлен фонд при отдаване под наем, след провеждане на публично оповестени търгове или анексиране на вече сключени наемни договори.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 549: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик:

1. Отменя свое Решение 132/31.07.2008 год. по Протокол № 18 от проведено редовно заседание за утвърждаване на наемна тръжна цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд в размер на 26 лв. на декар.

2. Утвърждава наемна тръжна цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд  в размер на 36 лв. (тридесет и шест лева) на декар.

3. Определя минимален праг на наемната цена за един декар земеделска земя от общинския поземлен фонд в размер на 36 лв./дка, която следва да се прилага при анексиране по отношение на срока на сключени вече договори от стопанската 2014/2015 год. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"