• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 548 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /магазин за промишлени стоки/, находящо се на първи етаж на „МЦ І" ЕООД град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 548: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ дава съгласието си помещение /магазин за промишлени стоки/ с площ от 16.00 м2, находящо се на първи етаж на "МЦ I" ЕООД в гр. Балчик, ул. "Д - р Златко Петков" - публична общинска собственост, да бъде отдадено под наем за извършване на търговска дейност, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 524,16 лв. /петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга. Същите следва да спазват предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"