• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 546 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Биолинкс" ООД, по отношение на  ПИ № 39459.506.225 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 546: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1611-1/26.02.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Биолинкс" ООД с ЕИК *** гр. Варна, по отношение на ПИ № 39459.506.225 по кадастралната карта на с. Кранево, м. "Поляните", целия с площ от 677 м2, като "Биолинкс" ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 77 м2 /седемдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4357/27.02.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3311.00 лв. /три хиляди триста и единадесет лева/.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"