• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 545 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 545: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-07- 1/26.02.2014 г. от председателя на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 21 /двадесет и един/ души военноинвалиди и военнопострадали по 100 лева, общо в размер на         2 100 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2014 г.

1.      Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"